XIX Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji

w dniu 2020-12-29, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad.)Głosowanie (za przyjęciem wniosku formalnego radnej...)Głosowanie (za przyjęciem wniosku formalnego radnej...)

3.Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (za przyjęciem protokołu z obrad XVIII Se...)

4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020-2033.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany W...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w...)

7.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038.

8.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko wraz z uzasadnieniem Wójta.

Głosowanie (za przyjęciem wniosku formalnego o zakoń...)

9.Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał: - Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038, - Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz możliwości sfinansowania deficytu.

10.Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.

11.Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.

12.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038.

Głosowanie (za podjęciem uchwały w sprawie Wieloletn...)

13.Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały budżetowej na rok...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie wyznacze...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 51 w Anielinie.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalen...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie w Szkołę Filialną w Bogucinie o strukturze organizacyjnej klas I – IV z oddziałem przedszkolnym podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem wniosku formalnego radneg...)Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2021.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalen...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2021.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalen...)

19.Sprawy różne.

20.Zamknięcie obrad.