XX Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji

w dniu 2021-03-26, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (za przyjęciem wniosku o wycofanie z porz...)Głosowanie (za przyjęciem wniosku o wycofanie z porz...)Głosowanie (za przyjęciem wniosku o wycofanie z porz...)Głosowanie (za przyjęciem wniosku o wycofanie z porz...)Głosowanie (za przyjęciem wniosku o wycofanie z porz...)Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (za przyjęciem protokołu z obrad XIX Sesj...)

4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038.

Głosowanie (za przyjęciem wniosku o przejście do gło...)Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany W...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie.

Głosowanie (za przyjęciem wniosku o zakończenie dysk...)Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie przekszt...)

8.Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Garbatce-Letnisko przy ul. Spółdzielczej, obręb geodezyjny Garbatka-Letnisko Południe.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażeni...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie pozbawie...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie określen...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadz...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2023.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalen...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garbatka-Letnisko”.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęci...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażeni...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Garbatka-Letnisko Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie realizac...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie niewyraż...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 16 stycznia 2021 r. stanowiącej uzupełnienie do listu otwartego do Prezydenta RP, Członków rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce pt. „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce!” z dnia 05 stycznia 2021 r.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrz...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 09 lutego 2021 r.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrz...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego mającego na celu dokonanie przez obywateli akceptacji „Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski”.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie przekaza...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 26 lutego 2021 r.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrz...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie pozostaw...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zlecenia...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zlecenia...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Garbatka-Letnisko do rozpatrzenia skargi i przekazanie jej według właściwości

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdz...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Garbatka-Letnisko do rozpatrzenia skargi i przekazanie jej według właściwości.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdz...)

27.Przedłożenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2020:- Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,- Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,- Komisji Rewizyjnej,- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

28.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2021.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalen...)

29.Przedłożenie planów pracy Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2021:- Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,- Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

30.Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.

31.Przedłożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 za rok 2020.

32.Sprawy różne.

33.Zamknięcie obrad.