XXII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji

w dniu 2021-06-17, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (za przyjęciem wniosku formalnego o zmia...)Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołów z obrad XX i XXI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (za przyjęciem protokołu z obrad XX Sesji...)Głosowanie (za przyjęciem protokołu z obrad XXI Sesj...)

4.Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Gniewoszowie za rok 2020.

5.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

6.Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2020: a) debata nad raportem, b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie udzielen...)

7.Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2020 i sprawozdania finansowego.

8.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Garbatka-Letnisko sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2020.

9.Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 i sprawozdaniem finansowym.

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2020 rok i sprawozdania finansowego.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrz...)

11.Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2020.

12.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka-Letnisko w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020.

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie udzielen...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany W...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie emisji o...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany u...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wy...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni dachowej na budynku użyteczności publicznej z lokalami mieszkalnymi w Bąkowcu, stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażeni...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęci...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Garbatka-Letnisko od dnia 01 września 2021 roku.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie ustaleni...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Garbatka-Letnisko od dnia 01 września 2021 roku.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie ustaleni...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Garbatka-Letnisko w roku szkolnym 2021/2022.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie określen...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalen...)

25.Sprawy różne.

26.Zamknięcie obrad.