II Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji

w dniu 2018-11-30, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

3.Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2018-2028.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Gminy Garbatka-Letnisko.

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty i jej wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Garbatka-Letnisko, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2019.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021".

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalen...)

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad.