III Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji

w dniu 2018-12-20, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (w sprawie przyjęcia porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (za przyjęciem protokołu z obrad II Sesji...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2018-2028.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany W...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w...)

6.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2028.

7.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko wraz z uzasadnieniem Wójta.

8.Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał: 1) Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028; 2) Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.

9.Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.

10.Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.

11.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2028.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie Wielolet...)

12.Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały budżetowej na rok...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2019-2021".

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęci...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalen...)

15.Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrz...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowi...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania posiłku, zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższ...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie określen...)

19.Sprawy różne.

20.Zamknięcie obrad.