V Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji

w dniu 2019-01-24, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (wycofania z porządku obrad sesji pkt 6 i...)Głosowanie (wycofania z porządku obrad sesji pkt 11)Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołów z obrad III i IV sesji Rady Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem protokołów z obrad III i I...)

4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

5.Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał: - Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Garbatka-Letnisko kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, - Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o możliwości finansowania przez Gminę Garbatka-Letnisko planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2019 deficytu.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2033.

Głosowanie (wniosku formalnego o przejście do głosow...)Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany W...)

7.Podjecie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr ew. 126/14 oraz nr ew. 128/13 obręb geodezyjny 0012-Garbatka Podlas, będących własnością Gminy na rzecz PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażeni...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Garbatka-Letnisko w Zgromadzeniu "Związku Gmin Ziemi Kozienickiej".

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie wyznacze...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/30/08 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Garbatka-Letnisko do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" (w organizacji) z siedzibą w Kozienicach.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany u...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2024".

Głosowanie (wprowadzenie poprawki do Załącznika do u...)Głosowanie (wprowadzenie poprawki do Załącznika do...)Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalen...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i kierunków pracy oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie określen...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2019.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalen...)

14.Przedłożenie planów pracy Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2019: - Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, - Komisji Gospodarki Gminy i Finansów, - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad.