VI Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji

w dniu 2019-03-21, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (wprowadzenia wniosku o odwołanie radnej...)Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (za przyjęciem protokołu z obrad V Sesji...)

4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2033.

Głosowanie (za przyjęciem wniosku o zakończenie dysk...)Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany W...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonych w miejscowości Anielin, oznaczonych numerami działek 109/2 i 38/2.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażeni...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w miejscowości Brzustów, oznaczonej numerem działki 51/3.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażeni...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie powołani...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie ustaleni...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brzeźniczka I i Brzeźniczka II oraz określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażeni...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Garbatka-Letnisko".

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęci...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Głosowanie (za przyjęciem wniosku o zaprzestanie dy...)Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie nie wyra...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołeckich.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany s...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zarządze...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.

Głosowanie (za przyjeciem uchwały w sprawie ustaleni...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie sposobu...)

18.Wniosek o odwołanie radnej Hanny Skocz z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Garbatka-Letnisko i podjęcie uchwały.

Głosowanie (za przyjęciem składu osobowego Komisji S...)Głosowanie (za przyjęciem zasad przeprowadzenia głos...)Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie odwołani...)

19.Przedłożenie sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2018" za 2018 rok.

20.Sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad.