VII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko

w dniu 2019-06-11, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (za przyjęciem protokołu z obrad VI Sesji...)

4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

5.Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko w roku 2018: a) debata nad raportem, b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie udzielen...)

6.Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2018 i sprawozdania finansowego.

7.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018.

8.Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 i sprawozdaniem finansowym.

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrz...)

10.Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2018.

11.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie udzielen...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2033.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany W...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów i ustalania inkasa za pobór wody i odprowadzania ścieków.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadz...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie ustaleni...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany u...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisku "Pod Sosnową Szyszką" do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej w sprawie opłat za żywienie.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie upoważni...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie określen...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie ustaleni...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Garbatka-Letnisko (zlokalizowanej w pasie drogi gminnej).

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie nadania...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Garbatka-Letnisko (zlokalizowanej w pasie drogi wewnętrznej).

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie nadania...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Garbatka-Letnisko stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVII/40/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadz...)

24.Sprawy różne.

25.Zamknięcie obrad.