VIII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko

w dniu 2019-08-27, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (za przyjęciem protokołu z obrad VII Sesj...)

4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2033.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany W...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie udzielen...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/34/2018 Rady Gminy Garbatka-Letnisko ustalającej zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany U...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie określen...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie ustaleni...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Garbatka-Letnisko oraz określenia zasad form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Garbatka-Letnisko dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierd...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie diet dla...)

13.Sprawy różne.

Głosowanie (w sprawie rozłożenia na raty należności...)Głosowanie (w sprawie rozłożenia na raty należności...)Głosowanie (w sprawie rozłożenia na raty odsetek od...)Głosowanie (w sprawie umorzenia odsetek od nietermin...)

14.Zamknięcie obrad.