X Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Garbatka-Letnisko

w dniu 2019-11-22, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2033.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany W...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie emisji o...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie ustaleni...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie terminu,...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie określen...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie obniżeni...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęci...)

11.Sprawy różne.

12.Zamknięcie obrad.