XI Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko

w dniu 2019-12-30, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołów z obrad IX i X Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (za przyjęciem protokołów z obrad IX i X...)

4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2033.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany W...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przjęciem uchwały w sprawie zmian w u...)

7.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020-2033.

8.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko wraz z uzasadnieniem Wójta.

9.Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał: - Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033, - Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.

10.Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.

11.Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.

12.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020-2033.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie Wielolet...)

13.Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały budżetowej na rok...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie ustaleni...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Garbatka-Letnisko w roku szkolnym 2019/2020.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie określen...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie ustaleni...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji według właściwości.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie częściow...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2020.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalen...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2020.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalen...)

20.Sprawy różne.

Głosowanie (w sprawie rozłożenia na raty należności...)Głosowanie (w sprawie rozłożenia na raty należności...)

21.Zamknięcie obrad.