XIII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko

w dniu 2020-03-31, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (za przyjęciem protokołu z obrad XII Sesj...)

4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020-2033.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany W...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie niewyraż...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie określen...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/59/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany u...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Krypianka I (Brzeźniczka I) i Krypianka II (Brzeźniczka II) oraz określenie sezonu kąpielowego dla tych miejsc.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażeni...)

11.Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.

12.Przedłożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 za rok 2019.

13.Sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad.