XVI Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko

w dniu 2020-06-23, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (za przyjęciem protokołu z obrad XV Sesji...)

4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

5.Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko w roku 2019: a) debata nad raportem, b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi.

Głosowanie (...)

6.Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2019i sprawozdania finansowego

7.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2019.

8.Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 i sprawozdaniem finansowym.

Głosowanie (za przyjęciem wniosku formalnego o prze...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrz...)

10.Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2019.

11.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2019.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjeciem uchwały w sprawie udzielen...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dofinansowanie modernizacji źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na lata 2020-2021

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie określen...)

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad.