XVII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko

w dniu 2020-08-06, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (za przyjęciem protokołu z obrad XVI Sesj...)

4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany W...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w...)

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/89/20 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, wobec których w związku z epidemią COVID-19 wprowadzono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwa...)

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/90/20 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwa...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia i przebiegu drogi na terenie miejscowości Ponikwa, gmina Garbatka-Letnisko do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczen...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zasad ud...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Garbatka-Letnisko, w roku szkolnym 2020/2021.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrz...)

13.Sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad.