XVIII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji

w dniu 2020-10-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (za przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesj...)

4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

5.Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za I półrocze 2020 r.

6.Zapoznanie z treścią uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020-2033

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany W...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2021 r.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawi...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko dla działki nr ewid. 51 położonej w Anielinie i części działki nr ewid. 248/30 położonej w Brzustowie.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalen...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej położonej na terenie miejscowości Ponikwa, gmina Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie ustaleni...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zniesien...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowi...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji: w sprawie ujęcia przebudowy drogi gminnej nr 170105W Krasna Dąbrowa – Bogucin w planowanych zadaniach inwestycyjnych Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrz...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalen...)

16.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

17.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Garbatka-Letnisko.

18.Informacja Wójta w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Garbatka-Letnisko.

19.Sprawy różne.

20.Zamknięcie obrad.